Policy papers

ISSN 2571-063X

Lukáš Kovanda - Reforma českého důchodového systému: proč a jak (č. 3/2019) 10.5.2019

Lukáš Kovanda - Reforma českého důchodového systému: proč a jak (č. 3/2019)

Potřebujeme, nebo nepotřebujeme důchodovou reformu v České republice? Na tuto otázku se ptá každá politická reprezentace a nakonec téměř každá vláda do svého programového prohlášení důchodovou reformu začlení. Málokterá však svého slibu dostojí. Z důchodové reformy se tak za 25 let planých slibů stalo klišé a pravá podstata reformy důchodového systému postupně mizí. Za důchodovou reformu se tak dnes snadno vydávají návrhy, které k prapodstatě slova reforma mají velmi daleko. Politici tak neustále promarňují období, které by změny důchodového systému lépe absorbovalo, a čekají až na krizi, kdy bude státní rozpočet ještě pod větším tlakem.

Lucie Tungul, Milan Pleva, Petr Šeda - Malé a střední podnikání (č. 2/2019) 16.4.2019

Lucie Tungul, Milan Pleva, Petr Šeda - Malé a střední podnikání (č. 2/2019)

Malé a střední firmy (MSF) představují 99,9 % všech firem v České republice, produkují přibližně 40 % HDP, podílejí se na více než polovině českého exportu, tvoří 54,7 % celkové české přidané hodnoty a 67,2 % celkové zaměstnanosti. Produktivita českých MSF je kolem 22 800 Euro, což je o něco málo nad polovinou průměru EU (43 900 Euro). Mezi lety 2013 a 2017 výrazně vzrostla jejich přidaná hodnota (22,1 %), ale jejich míra zaměstnanosti stoupla jen o 1,8 %. České malé a střední podnikání je navzdory růstu podílu na přidané hodnotě a produktivitě dlouhodobě pod svým potenciálem, k čemuž přispívá celá řada faktorů. Jakých?

Ladislav Cabada - Podpora vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v České republice (č. 1/2019) 15.3.2019

Ladislav Cabada - Podpora vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v České republice (č. 1/2019)

Systém vysokoškolského vzdělávání prošel v posledních desetiletích zásadní proměnou, spojenou nejdříve s decentralizací a masifikací studia, později pak s demografickým poklesem v generaci absolventů středních škol. Podpora vysokých škol je dlouhodobě svázána zejména s financováním dle normativu, tedy per capita při zavedení koeficientu náročnosti a kvality. Veřejné vysoké školy tak jsou systémově vedeny k přijímání a udržování studentů z ekonomických důvodů. Metodika 2017+ zásadně mění přístup státu k financování výzkumu, vývoje a inovací. Podpora nejkvalitnějších a aplikovaných výstupů představuje výzvu, ale současně i významné riziko

Lucie Tungul - Životní prostředí a udržitelný rozvoj (č. 8/2018) 20.11.2018

Lucie Tungul - Životní prostředí a udržitelný rozvoj (č. 8/2018)

Přímé a nepřímé dopady globálního oteplování ukazují, že musíme opět zintenzivnit snahy o ekologické vnímání našeho prostředí a klást důraz na vitalitu udržitelného rozvoje, který je základem našeho přežití. Udržitelný rozvoj spojuje ekonomické, sociální a ekologické faktory, které společně vytváří odpovědný přístup k naší současnosti a budoucnosti. Největší vliv na současnou podobu české politiky životního prostředí měl vstup do EU v roce 2004, ale tak další mezinárodní závazky a dohody. Celá politika dlouhodobě strádá kvůli několika vzájemně propojeným problémům: silná byrokracie, roztříštěnost, relativně malá koordinace s ostatními sektory, konflikt zájmů, převažující extenzívní přístup, nekonzistentnost a podfinancovanost. Správné nastavení české politiky životního prostředí vyžaduje silnější napojení na ostatní sektorové politiky jako je energetika, průmysl, zemědělství, doprava, ale i zahraniční politika.

Thibault Muzergues - České a evropské politické strany v novém sociálním a politickém prostředí (č. 7/2018) 3.6.2018

Thibault Muzergues - České a evropské politické strany v novém sociálním a politickém prostředí (č. 7/2018)

Pokračující překupování sil v našem politickém systému je spíš otázkou sociologickou než ideologickou – politické strany se musí přizpůsobit novému sociálně hospodářskému kontextu. Otázka přežití je pro strany jako TOP 09 akutní. Rozhodnutí není možné odkládat, protože je zásadní pro všechny strany, které chtějí ve změněném politickém prostředí přežit a vzkvétat.

Bedřich Moldan - Ochrana životního prostředí: řešení v návratu k dynamickému přístupu 90. let (č. 6/2018) 2.5.2018

Bedřich Moldan - Ochrana životního prostředí: řešení v návratu k dynamickému přístupu 90. let (č. 6/2018)

Environmentální situace v Československu byla před listopadem 1989 katastrofální. V průběhu devadesátých let bylo dosaženo velkého pokroku, po roce 2000 se situace nadále lepší, avšak pomaleji a nerovnoměrně. Vláda nepodporuje potřebné moderní trendy, naopak setrvává ve starých a překonaných schématech. Nepříznivý je rovněž odklon od progresivních evropských environmentálních vizí.

Lubor Lacina - Ekonomické náklady a přínosy členství v EU z pohledu České republiky (č. 5/2018) 1.5.2018

Lubor Lacina - Ekonomické náklady a přínosy členství v EU z pohledu České republiky (č. 5/2018)

Česká veřejnost patří dlouhodobě mezi nejvíce euroskepticky naladěné země v EU. Ke zhoršování postojů k evropské integraci přispívají nejen média, ale také euroskeptické názory části politické reprezentace. České firmy využívají potenciálu jednotného vnitřního trhu s více než 450 milióny potenciálních spotřebitelů, čeští občané pak volného pohybu osob a pracovní síly. Role proevropsky orientovaných národních politiků by tak měla být především ve zdůrazňování dlouhodobých přínosů evropské integrace, které podstatná část populace dnes již považuje za samozřejmé jako je růst životní úrovně, stabilní měnová politika, podpora demokracie, modernizace, nebo právě volný pohyb osob a pracovní síly.

Ladislav Cabada - Nestabilita českých vlád po roce 2000 – příčiny a důsledky (č. 4/2018) 7.4.2018

Ladislav Cabada - Nestabilita českých vlád po roce 2000 – příčiny a důsledky (č. 4/2018)

Jedním z charakteristických rysů české politiky po přechodu k demokracii jsou nestabilní vlády. Vláda, jež je v parlamentním režimu jediným tvůrcem politik, je tak v Česku zpravidla příliš slabá, což negativně ovlivňuje celý český politický systém a narušuje důvěru veřejnosti v demokratický politický řád. Cílem analýzy je detekce hlavních příčin nestability vlád, reflexe jejích důsledků pro legitimitu a obraz politiky ve veřejnosti a také úvaha nad možnostmi, jak české vlády stabilizovat a případně posílit.

Jakub Charvát - Nové prvky českých volebních kampaní personalizace, emocionalizace, sociální sítě (č. 3/2018) 19.3.2018

Jakub Charvát - Nové prvky českých volebních kampaní personalizace, emocionalizace, sociální sítě (č. 3/2018)

Jak oslabuje vazba voličů ke konkrétním stranám, začala úměrně narůstat šance oslovit voliče pomocí mediálně zaměřených kampaní založených na marketingových přístupech. Mezi současné obecné fenomény politických kampaní řadíme permanentní kampaně, sociální sítě (především Facebook, v určitých případech YouTube), a emocionalizaci. Pro kampaně před sněmovními volbami 2017 byly klíčové emoce. K celkovému volebnímu výsledku významně přispěla image lídrů, přičemž voliči preferovali charismatické osobnosti, zatímco méně výrazní či nevýrazní a nekonfliktní lídři zůstali v jejich stínu. Politické strany, které si dokázaly osvojit techniky politické komunikace na sociálních sítích, učinily z této své schopnosti výhodu v politickém souboji a dokázaly díky této přednosti profitovat, což se projevilo na jejich volebních ziscích. Případná efektivita společného postupu malých středopravých stran by záležela zejména na schopnosti takovou spolupráci komunikovat směrem k (potenciálním) voličům a na zvolené strategii.

Michael Romancov - Evropská unie, Rusko a Východní partnerství - konfrontace a konkurence (č. 2/2018) 1.3.2018

Michael Romancov - Evropská unie, Rusko a Východní partnerství - konfrontace a konkurence (č. 2/2018)

Shrnutí: Anexí Krymu a rozpoutáním války na východní Ukrajině Rusko zahájilo konfrontaci s Evropskou unií, která sama sebe vnímala jako přirozeného a hlavního aktéra normativních změn v poststudenoválečné Evropě. Dialog se státy Východní partnerství musí pokračovat, ale protože Rusko dialog odmítlo, je třeba změnit ho způsobem, který EU umožní zároveň vést dialog s partnery a konkurovat Rusku. Prostor Východního partnerství může sehrát klíčovou roli nejen z hlediska komunikace se šesticí zemí, jichž se týká, ale také s partnery v Asii, neboť prostor, který byl „pouze“ východní Evropou se rovněž stává západní Eurasií.

Jaroslav Poláček - Pražský pravicový volič (č. 1/2018) 21.2.2018

Jaroslav Poláček - Pražský pravicový volič (č. 1/2018)

Shrnutí: Pro úspěšnou komunální kampaň je potřeba neodkladně připravit kontaktní kampaň s prvky metody D2D založenou na geotargetingu a s využitím stávající pozice komunálních politiků TOP 09.

Instrukce pro autory 20.2.2018

Instrukce pro autory

Instrukce pro zájemce o vytváření strategických dokumentů

Kalendář akcí